VOP podmínky pro členy Bonus***Klub

Předmětem těchto VOP podmínek, je stanovení práv a povinností a rozsah spolupráce 
mezi Poskytovatelem a Členem.

Předmětem těchto VOP podmínek, je stanovení práv a povinností
a rozsah spolupráce mezi Poskytovatelem a Členem.

 1. Poskytovatel, je právní subjekt DA & DB czech projekt s.r.o., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČ: 019 95 952. 
 2. Člen, je fyzická osoba, která má zájem od poskytovatele nakupovat jednotlivé nabízené služby pro svou potřebu.
 3. Obchodní tým - každý člen může dobrovolně doporučovat nové členy. Tito členové se evidují do tzv. Obchodního týmu. Tento tým, každý měsíc od prvního dne do posledního dne daného kalendářního měsíce, nakupuje služby od poskytovatele a nákupy vytvoří obrat. Z tohoto obratu jsou následně vypláceny odměny. Obchodním týmem se rozumí první TŘI LINIE členů. [I.linie = mnou přímo doporučený člen ; II.linie = člen doporučený členem z I.linie ; III.linie = člen doporučený členem z II.linie].
 4. Člen NEMÁ povinnost pravidelných každoměsíčních nákupů. Pokud však v daném kalendářním měsíci člen nezakoupí žádnou službu od poskytovatele, nebude mít nárok na žádnou případnou odměnu, slevu či slevový poukaz.
 5. Členství se uzavírá na dobu neurčitou a je platné ode dne prvního nákupu. Člen svým nákupem vyjadřuje svůj dobrovolný souhlas s těmito VOP podmínkami.

Forma spolupráce

 1. Veškeré služby si člen pořizuje a nakupuje na své jméno a na svůj účet. Zakoupené produkty smí využívat pro svou potřebu. Produkty může ukazovat a používat k reklamním a propagačním účelům a získávat tak nové členy do svého nákupního týmu.
 2. Člen není v pracovním ani obdobném poměru k poskytovateli a ani nesmí takový dojem vzbuzovat. Člen nenakupuje, neprodává ani nevystupuje jménem poskytovatele jako jeho zaměstnanec ani jako osoba jakkoliv pověřená ze strany poskytovatele. Případná spolupráce s poskytovatelem je ve formě dobrovolného doporučování, a není obchodním zastoupením ve smyslu ust. § 2483 Občanského zákoníku ani jinou formu zastoupení a člen ani takový dojem nesmí vzbuzovat.
 3. Člen se zavazuje samostatně se seznamovat s případnými marketingovými změnami a s obsahem všech dokumentů, jež poskytovatel vydá nebo aktualizuje, a to prostřednictvím webových stránek www.da-db.cz
 4. Člen bere na vědomí, že poskytovatel má právo na případnou úpravu či změnu marketingu nebo produktů nebo způsobu prodeje. V případě, že člen nebude souhlasit s touto změnou, je člen oprávněn zrušit své členství s okamžitou platností, bez nároku na jakékoliv finanční vyrovnání. 
 5. Dnem ukončení spolupráce zanikají členovi veškerá jeho práva na nakupování a získávání a vyplácení jakýchkoliv případných odměn a to bez náhrady jakékoliv ztráty či škody.

Výplata odměn

 1. Výplata odměn a jejich výše, se řídí a je uvedena v prezentacích, které jsou nedílnou součástí každé služby či produktu, zveřejněného na těchto web stránkách www.da-db.cz

Objednání produktů

 1. Člen si svůj vybraný produkt či službu, sám objedná prostřednictvím těchto web stránek poskytovatele www.da-db.cz
 2. V ceně zakoupeného produktu není účtováno poštovné a balné. Poštovné a balné se zaúčtuje k uvedené ceně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Člen potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí svých osobních údajů je dobrovolné, ovšem jejich neposkytnutí nebo pozdější odvolání, bude mít za následek neuzavření, resp. ukončení této spolupráce.
 2. Člen byl také poučen o právu k přístupu jeho svěřených osobních údajů, právu na dodatečnou opravu osobních údajů.
 3. Ukončením členství dojde k trvalému smazání všech osobních údajů z databáze poskytovatele.

Vyplněním a odesláním tohoto on-line formuláře dobrovolně
souhlasím s těmito VOP podmínkami.